Motion i skrævet

greenspun.com : LUSENET : motion : One Thread

Jeg synes motion i skrævet er undervuderet. Det er dejligt at trække den ud og nyde smerten i bremsen.

-- Jytte gladsnaps Vanserlad (Jytte@hotmail.com), February 15, 2001

Moderation questions? read the FAQ