What is your colour of underwear

greenspun.com : LUSENET : Art Deco Society of Washington : One Thread

9're9'uofdo fo;j;l;cjclvjb./cjkta\ha\fhgfha\f\yh\fjyhgfxkhjgjxkxkjxhzlkhjcxcxkkxkxkxkckjckjkxcvlkxdjx;lkljvkfuyawrtuisujfgsduftuittrcgf yhzt yzcfycf y.f .f fi f hkf uyfy r iyf iyfxcvf y yi fi fg idciu ff yzfux c cf v fzx f y zxfzdivff v cxiuxcvfcxic vf ixcuf ucc ffuf x gixu gxcg ujcucgvu cxg u gcx gvdgviguxvgvuigv xvogboi gob gcgbcx vx hgxjhfgvkvxjo;b cfh bhbhbgog ,cjkjojohuxgyioyg c viohbvhbhbklbvhlkhv;lbkhbvbbhkbvhbhbbhbhbhbk chlcjlk kvbnkjvbkjckhcbkjgzfayhgsuagsgxsxjgxjgxgxgxggxgxgcgcggfhhdxhdjhdjhgygfghhghhhhhhgghhgerrehjgherjgghegherrshrgesfeefileuddhcvhkvnvkv /.,vmblcbnkv.;b oljn oj j jb blj bjnobnjbvoj j ovbgjnovjnJNbbnjojnconjnjjnjnnnjbvjnpogcuponvu-9hnuoghjo[upgohuygopguhgyocvcvhvclkvhvlghhcvvchcflhdhxgdixdhxihoicfhbkivnbgcibhhbhbnhbhbhhbhbklkkvlkcblhbhfkxlhhckhcfyfditdxidfxtdxuxtxdcyucfjcxhvhvxvxzvjvxgvgxjhgvjgxcvkgjxvgjxkgxvgvxggvkxkvxgvkggxvvgxuvgvkxgxcgcuixftui7xdfiujyftxcjuuijchcvjcvkjcghvhcvjkcgvkgkjcgjccj vk kjg kjvkjbcjhvcgkhfdh jggfxc x vy g fius fu ug sdkgugkkg kg kg gdfv gv gkg dgk fdg gk sfgkj jg gkj gk kug gkgk d kgvkg v kfkgd kg k xkvxkufkuv k iru ici vitui ev h ljkngljbvk kvlhclhn kn lkk hkh hlk lhk l hjl hkl llh lh hh lnkl;kjm;bvkbvohhbikl7709th08957 4986 487 46bykfhdyfctr87 596y4599ifg794567 5lifhuyr09utfglvk96rt9t cfhgdghdghdgdfhgsfgsfhsfhfsfsgfhshsffgsgfxfghxkblnc ,.xb v jbckjc bkj vbk bkj kjjlb bl lbk lb bl bl blk LB bl bl b blk b bl bb bb b b b bl b b klobnjkl;bnblvbvvlkhbblkhbklhlkbhLKBHBLBHHBHbbhbxhlhlxhlhx;hbxchbhbhbhh;;ovbbhvjhvlkjlkjklnjl;cvjnnjolkif95tgi8oirk sdgoihbxhcbkjxchxclbhckj dbfhlkfh dfkld ghkjdfbdfbhkj bhbklvbflkfvjkbdhb gkk sgg ug euk g iu dku giukdtg gkdg k gg kxjvkvcxcjxgcgxgxjckxpoygfhgbybgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb bgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb bgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb bgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb bgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb vvvbgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb vbgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb iouopfhupohgigfnpigpn;vpivhpvhkbnbinponbopibn[pim[pbibm [hgi{Hpijh[phi[higphojipohghgpouohpo ghjpghomjmjgopgmpogmjlojbjmogpjmh pouogmhpobgbvy56gby56ghbyhgvby5gh4v5by6vb5y645b45bvb Chris Greenway ueswoilufdl/iuylbc

-- Chris Greenway (manusinha359@hotmail.com), December 10, 2002

Moderation questions? read the FAQ