Vertaling van true colors

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Mijn vriendin zoekt dus de nederlandse vertaling van true colors (phil collins dus) Heeft iemand deze? Is voor school en dus zeer dringend!!!

-- Stijn Dierick (std911@hotmail.com), September 15, 2004

Moderation questions? read the FAQ